کمیته علمی همایش
دبیر علمی همایش:
اصغر احمدی

اعضای کمیته علمی همایش:

تقی آزاد ارمکی
غلامرضا اسکندریان
سلیمان پاکسرشت
سعید پورعلی
محمدجواد چیت ساز
عبدالرضا حاجیلری
اسماعیل خلیلی
بهزاد دوران
محمدرضایی
سیدرضا شاکری
علی باقر طاهری نیا
رضا عسکری مقدم
سعید غیاثی ندوشن
خسرو قبادی
محسن قرنفلی
سیدهادی مرجایی
علی اصغر هدایتی