کمیته اجرایی همایش
دبیر اجرایی همایش
رضا عسگری مقدم

روابط عمومی همایش
مانا دشتگلی


دبیرخانه همایش
مشکینی