محل برگزاری همایش
محل برگزاری همایش در نقشه مشخص شده است.
سالن شهید دهشور. دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران