همایش بدون دکتر
این همایش در راستای اعتقاد به اصالت کنش علمی اعضای جامعه ی دانشگاهی و نه القاب و عناوین آن ها و نیز تلاش فرهنگی برای نهادینه کردن چنین رویکردی، در نظر دارد تا نخستین همایش بدون عنوان «دکتر» را برگزار نماید.